Obchodní podmínky


1. Pojmy

Vkladani-inzeratu.cz je internetový server poskytující službu Vkládání inzerátů.

Službou Vkládání inzerátů se rozumí umístění inzerátu Uživatele na internetové inzertní servery třetích stran.

Inzerátem se rozumí nadpis a text inzerátu, kontaktní údaje (e-mail, telefon, webová adresa, skype, icq), informace o poloze (kraj, okres, město) a multimediální prvky (obrázky, videa).

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba využívající služeb serveru Vkladani-inzeratu.cz.

Poskytovatel – poskytovatelem služby Vkládání inzerátů je právnická osoba Vkládej.cz s.r.o., IČ 01621301, zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod spis. zn. C 78824.


2. Objednávka služby a platba

Objednávku služby Uživatel provádí prostřednictvím objednávkového formuláře na stránce Poskytovatele, viz http://www.vkladani-inzeratu.cz/1-objednavka-inzeratu

Uživatel se zavazuje uhradit cenu za objednanou službu do 5 dnů od objednání na bankovní účet Poskytovatele nebo přes platební systém PayPal.

Neuhradí-li Uživatel cenu za objednanou službu do 5 dnů, smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatel zaniká.

Ceny se řídí dle platného ceníku na http://www.vkladani-inzeratu.cz/15-cenik

Uživatel je povinen před odesláním objednávky zkontrolovat zadané údaje v objednávkovém formuláři. Poskytovatel neodpovídá za formální nebo gramatické chyby uvedené v inzerátu Uživatele, neodpovídá taktéž za nesprávnost kontaktních údajů. Pokud Uživatel zjistí nesrovnalosti ve svém inzerátu ještě před provedením služby, může požádat Poskytovatele o úpravu svého inzerátu. Zjistí-li Uživatel nesrovnalosti ve svém inzerátu až po provedení služby, nelze se již domáhat jakékoli úpravy inzerátu, náhrady služby nebo vrácení platby.


3. Plnění služby

Poskytovatel se zavazuje službu provést v rozsahu uvedeném v objednávce Uživatele a to do 7 pracovních dnů od přijetí platby.

Inzeráty jsou vkládány na internetové inzertní servery dle uvážení Poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje po provedení služby Uživateli poskytnout seznam inzertních serverů, kam byl inzerát Uživatele umístěn.

Poskytovatel nezodpovídá za nedostupnost inzertních serverů třetích stran.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb vkladani-inzeratu.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru vkladani-inzeratu.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.


4. Práva poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu Uživatele, aby zajistil bezproblémové vložení inzerátu na inzertní servery třetích stran.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby Uživateli, a to především v případech, kdy je inzerát v rozporu s platnými zákony České republiky anebo je v rozporu s dobrými mravy. Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání služeb serveru vkladani-inzeratu.cz.


5. Ochrana osobních údajů

Klienti, kteří se rozhodnou využít službu Vkládání inzerátů, kterou poskytuje společnost Vkládej.cz s.r.o., se sídlem Labská 221/1, 625 00 Brno - Starý Lískovec, IČ: 01621301 (dále jen „Správce“), udělují Správci, při odeslání své online objednávky na vložení inzerce, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce určuje, jakým způsobem budou poskytnuté osobní údaje zpracovány a za jakým účelem (uzavření smlouvy, zasílání oznámení a upozornění v souvislosti s konkrétním úkolem, umístění inzerce na vybraném inzertním serveru).

Dále Správce vybírá případné další zpracovatele, výhradně však z řad podřízených/zaměstnanců, kteří budou při zpracování pomáhat.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně za pomoci moderní technologie - počítačových programů.

Správce poskytnuté informace ochraňuje stejným způsobem, jako své vlastní. Proti možnostem zneužití či poškození, jsme přijali veškerá možná organizační i technická opatření.

Pokud budete mít v průběhu zpracování Vašich dat jakékoli otázky, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 733 175 602 nebo na e-mailu info@vkladani-inzeratu.cz.

Prohlašujeme, že jako Správce Vašich osobních údajů, splňujeme všechny zákonné povinnosti, které vyžaduje platná legislativa - zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracováváme Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Plníme informační povinnost před zahájením zpracování osobních údajů dle článku 13 GDPR.

Podporujeme Vás při uplatňování a plnění Vašich práv dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Veškeré osobní údaje, které Správce dále zpracovává, jsou klienty poskytnuty dobrovolně, na základě svobodného uvážení každého z nich.

Uvedené osobní údaje, jsou zpracovány za účelem realizace služby vkládání inzerátů, v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Správce.

Jedná se zejména o:

- jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

- bydliště (ulice, č.p., město, PSČ), nebo sídlo,

- telefonní kontakt,

- e-mailovou adresu,

- IP adresu,

- oblast působnosti inzerátu,

- odkaz na Vaše webové stránky,

- fakturační údaje, které mohou obsahovat mimo jiné také IČ, DIČ,

- případně jiný další údaj, který bude klientem zadán do objednávkového formuláře (skype, ICQ,…).

Během procházení našich webových stránek http://www.vkladani-inzeratu.cz je zaznamenávána Vaše IP adresa, délka Vašeho zdržení se na stránce, odkud přicházíte (ze které stránky).

Pro měření návštěvnosti našeho webu a přizpůsobení jejich zobrazení používáme cookies. Cookies budou zpracovávány pouze na základě souhlasu.

V souvislosti s ochranou údajů má klient řadu práv. V případě, že budete chtít některého z práv využít, kontaktujete Správce na výše uvedených kontaktech.

Každý klient má právo na:

- informaci, které osobní údaje jsou zpracovávány,

- přístup k poskytnutým osobním údajům,

- doplnění či změnu osobních údajů,

- omezení zpracování poskytnutých údajů,

- přenositelnost,

- výmaz osobních údajů,

- stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas může každý klient kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu může být Správci zasláno e-mailem nebo za pomoci kontaktního formuláře na adrese http://www.vkladani-inzeratu.cz/13-kontakt.

Ujišťujeme Vás, všichni spolupracovníci i zaměstnanci, kteří přijdou do kontaktu s Vašimi osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Osobní údaje poskytnuté Správci, jsou použity výhradně pro naplnění poskytované služby - umístění inzerce na inzertní server. Bez souhlasu nebudou Vaše osobní informace poskytnuty třetí straně. Veškeré získané osobní údaje Správce zpracovává výhradně v rámci území EU.

Osobní údaje, které klient poskytne Správci, jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu. Nejdéle však 24 měsíců. Klient také prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Správce prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté klientem, jsou shromažďovány v nezbytném rozsahu pro naplnění poskytované služby a pouze za tímto účelem. Správce také prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje klienta, nejsou dále zpracovány za účelem statistického zpracování či výzkumu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je Správci poskytnut svobodně a dobrovolně.


6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 2.7.2018. Poskytovatel je oprávněn obchodní podmínky kdykoli změnit.